การวิจัยชั้นเรียน

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.06 (8 Votes)

การวิจัยชั้นเรียน

องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย

ประจำปีการศึกษา 2555

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

อาจารย์จินตนา พลศรี : ผู้เรียบเรียง


บทนำ

การทำวิจัยในชั้นเรียนนั้นมีความสำคัญในฐานะใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนการทำวิจัยจึงทำไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถทำในรูปแบบง่ายๆหรือทำตามขั้นตอนการการทำวิจัยทั่วไป

ความหมาย

การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการวิจัยเพื่อหานวัตกรรมสำหรับแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งเน้นในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีปัญหาการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้น ผู้สอนหาวิธีการหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา มีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแก้ปัญหา/การพัฒนา แล้วจึงบันทึกและสะท้อนการแก้ปัญหาหรือการพัฒนานั้นๆการวิจัยในชั้นเรียนมักเป็นการวิจัยขนาดเล็ก (Small scale) ที่ดำเนินการโดยผู้สอน เป็นกระบวนการที่ผู้สอนสะท้อนการปฏิบัติงานและเสริมพลังอำนาจให้ครูผู้สอน(อ้างถึง ชุติมา เมฆวัน ออนไลน์.2556)

ขั้นตอนการทำวิจัยชั้นเรียน

สรุปขั้นตอนได้ดังนี้(อ้างถึง ไพจิตร สะดวกการ และศิริกาญจน์ โกสุมภ์ ออนไลน์. 2556)
1.วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน คือขั้นตอน สำรวจวิเคราะห์ว่ามีอะไรเกิดขึ้น สิ่งนั้นเป็นปัญหาหรือไม่ และหากสภาพที่เกิดขึ้นแสดงถึงปัญหาที่ต้องแก้ไขหลายประการต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหาเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความรุนแรงของปัญหาว่าปัญหาใดควรได้รับการแก้ไขก่อน
2.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เมื่อเลือกปัญหาได้แล้วต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ตรงเหตุ
3.ศึกษา หาวิธีการในการแก้ปัญหา เมื่อวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาแล้วได้แล้ว ทำการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี ตำรา คู่มือ แหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา
4.พัฒนานวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหา จากการศึกษาในขั้นที่ 3 จะได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ ซึ่งครูต้องศึกษาและออกแบบหรือพัฒนานวัตกรรม วิธีการ หรือสื่อช่วยการเรียนรู้ที่จะใช้ในการแก้ปัญหา
5.นำนวัตกรรมหรือวิธีการแก้ปัญหาไปใช้ นำนวัตกรรม วิธีการหรือสื่อที่สร้างขึ้นในขั้นที่ 4 ไปใช้กับผู้เรียน โดยระบุขั้นตอนการดำเนินการอย่างชัดเจน แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล
6.ตรวจสอบและสรุปผล เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยอาจใช้การแจงนับหรือเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม แล้วสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์ข้อมูล หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามที่ต้องการ ก็จะต้องทำการปรับปรุงแก้ไข โดยย้อนกลับไปตรวจสอบในขั้นต่างๆแล้วนำกิจกรรมหรือสื่อที่ปรับปรุงแล้วไปใช้อีก จนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาได้ตามที่ต้องการ

การเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน

การนำเสนอรายงานการวิจัยในชั้นเรียนสามารถจัดทำได้ 2 แบบคือ

  • รายงานการวิจัยที่เขียนตามแบบแผนการวิจัย มีการนำเสนอที่มีรูปแบบตายตัว
  • รายงานการวิจัยที่เขียนตามขั้นตอนการสร้างสรรค์ของผู้วิจัย เหมือนรายงานการวิจัยทั่วไปแต่มักนำเสนออย่างสั้นๆ ไม่ยึดรูปแบบตายตัว

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้จากเอกสารเผยแพร่การเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน คณะบริหารธุรกิจ

Comments   

 
0 #2 Suwimol Napapongkul 2556-05-29 15:48
กำลังทำวิจัยในช ั้นเรียนอยุ่พอด ีเลย
บทความเป็นประโย ชน์มากๆค่ะ
 
 
+1 #1 Sirima Silapat 2556-05-29 12:03
:lol: กำลังคิดจะทำวิจ ัยในชั้นเรียนพอ ดีเลยค่ะ ได้ประโยชน์มากม ายจากบทความที่แ ชร์มา จะได้นำไปใช้ในก ารทำวิจัยครั้งน ี้ค่ะ
 

You have no rights to post comments